__ _ _ _---_-_-_-_______-_[_[____ 24400 | & (० + (6 2 कव 0 (णव 4) 0 एः 19, वन 100 { र, 70)

रिरिाि८ि.25 णि परीरिणि ^

णर 2 7 का. ^, 8,

44००८०६९, दः 7 (ण्य, 2077174) 1 6॥ ६५।६।०५ 1529 ९२१८८ ९७ 14 (ल)

1 "655 {त्र त्ति ००४7६५८7 [111

५४० 5८01616 8 ।।६# भला ४।६॥१ £ ©0तागतठ गय, ©।८२१ 276 हग ख०ा ४४ # ¶त्रष् राछप्ता 0048. एरर ए. 0 एव, 1,१.11 | 5] 7विऽप्^ ९4 दरतकिा पला, पव

6४ &0५।पाएते 7१८९ 85 22

1

प्रष्टं पि प्ि राःरि^¶ातठपं ^ १9 +शापणिशापतऽ 0९-10-70

एष्ट? २९ ाा0प्रि ४४

आष एपिऽप्त^ ए^रणएप्रा णा. .५. पद्व 44०८९, ष्ट (ण्य, 28०7809 =

२4 ॥0४ 1920

20 ९८ शिधाण्प 0? 7६ 1.4 पृष्ठाः 76फक १३०५०८९7. 1, \ +र पलप गदाप्नि6ऽ, 671 (प्रा र0ऽणतषट 0

गः प्रला (कण 0 कएण्लशनपाप्फ 4 5309104

२5.408 70 शप्र नाफ्रप्पत 7 7ण0फि,

गट [ष्टा स्वातणा स्नात ९९९७ 19 चट वप्रफरन्यारत्त्‌ं भत्‌ प्ादप्रप्री०इत्त्‌ 8९1९ कणूा{९ते प्‌) ८० पल दाव 1939

५1९९ (ऋत [ृषफ़ोल्वणा पट वज सवृत्णा प्लए 1९6 एष्टा & पपा प्ण चप त्पप्रहर एणः चट कपकम्‌ दनप्ाप्र्ल्ट प्ल छार) (प्रदो कपत धौ प्राः (कपपर पता9 = कप्तदल्त्‌ [४ पट्टकम्‌ 10 वप प्ा6 प्रा क्०प$ 9 ११९ (छपरपाल्णं वा

क्प 21 पोलो कल्‌ ९ह ६० हाड ०प प्राणा 4ह९ड 128 0९८० 0लाततत्‌ 9} प९ दत्ताः पिणक ( भपलातेकरटाय) इपकृकलालपाण्य) +त 1099 णते ४16 गृपणणर्मला गृ (ल पलटणवेप्टयाः) इपकृलला) 4५, 1930 = 06 त्छ्णा प्रालास१ पण्वेटा {79६ 0प्पटः १४१ एल्ला लाल} सप्पा पात्‌ 1116 वाइ्रालाणा 0८कल्ला ११८ जत्‌ ण्त्‌ 16 ०८५ [3५ 48 एष्टा कनपल करणः व्ल गल कमलप 16 ९अ्णा3 इहा णप 1६6 150 दद दल त९त्‌ ४) धल [तल 791९०! 1923 प्‌ ॥€ लला एमा 1929 = प्र९७ वलयव्ला)8 6150 ४४९९ एल्टाः वर्माह प्ी। 10 पालाः [णृ [14८८

116 पा{ला' १९७17९३ 19 २९1 ००५1९व६८ ह्मार्दपो) 6 \ भप्डा© 28813142006 ग्लशापलाल्प ७5 भी वप्ञ८ट पछ पा कष्टता एष्टा सएवाध्रमा

(116 राही" ©०णा{ऽ ।५६ 1861 चौ6 ०१ स्ाप्राला४ वाय, 40 1915 पत्‌ 6 1९॑{दाऽ एला परत हरल) प्राह (पयर फा का ९४ दप॥1\6 छाल) छा श्वल्‌1 ९५९८ ४२० एरददहुम१ल्व्‌ ०० ‰^कलपवयः, वषट [प्प्रा९ड पत्‌ कणा धा {9 २. | (ण्पलस्त्‌ क्रष्ठा (०्पत8 पवा ४८ णण््त (6 गलका 4 एवार्व८८१ = गल पादः ४8 10 भो} #116 रिदा कट्‌ प्ट ठतणाक र्म एनपदर्‌ (वामप १ितत्धऽ 41121292 22४ [-9ोाना९ भात्‌ 1227६001 {न 259113766 11041} वरफवृह्ातत्‌ 1 पिप्पका काय पवा ८०८३ 06 षड 1५८ राहि दपाा३ ४पत्‌ प्य तठणलल कणणदच्ठय एणाप्रल्छदण्य पध पलो

एषा 60 धल वद्मा 9 [धट प्प 1९१ [736[ध०णला8 टश 18१6 एष्टा शष्ट पणपहाकणाः {0 [ताय 008९8 अते {6 41 पताव 126८ वरा6€ 10९ सादत प्ल + वा9 दिशत 18 25 {01108 --

(29) ^ 20 = (1999) ५1 एवा० दहकगत्ट, = ए\ = (०पाल (न

(29) 4 4 --( ) + 44121४92 (99) 4 8 ==( , ) + | 1.1... ढे (29) + =( ,) (मृलपतति ॥ि (29) ^+ 1, ==( , )} + 1.2107६ (29) + ==(, )} ०748 (29) 4 ? ==( )} २8०२ (29) ^ 7 =={ ,) , २९7०० ति

+ (29) 4 0 =(,) 1प्रटुताछ

श्‌

एणः चल कष्मया पल एष०णउ चष प्रप्य 15 प्तेलस्त्‌ 6 पप 7 7९3 4 + , 4१९००६१6 (08) प्रे प्राठः एणा एनपा + 8 शत्यो 84 गभ प्रापततवो वृ्ाप्र एक्ााजंला दौ [त 7 7 कव (48) 9 6 पछ दप एन्णञर, ०० ए, एप्णभादष्य, 84, 118, ४८ व्‌ उकृभ्तीपदणः, ठक्लपणल्या एण 16 [व्‌ ४8 0९८ एणपहण प्‌ 10 व४९ दए एः 1९881

पल उपक्रम वुद्छा०छ ४0 कषण], च्ल पापल 0 पत्‌ ०88, एणा} {0 ४०९

ग्ल्पादवा6 वल्ञभप्णुः पीप पल कणप, छत्‌ [० कन्टणट्‌) तप्गाहौामा 10 176 एणा]

(दप्र+प्एठारऽ प्रि0 1

प्राज एतएव, एक 7 7? 2४91147 1930

एए. 70 "प्ट एप्त एण ा0ष.

1 एत्थ पट एष्ट लतवाध्रण ( ४९त्‌ प्पपवृप्ट 2881512966 16 ०१९७ इद [+ का९०८९ वल ञ--€ €णाणरणौ दणत आप्ञपणप्ञ = दसङृधय 0 पि}<प (€ ०९८९ (पर्ल वष्डदह छल पाहू दण्पत एन्य पाप ६१९६६ भा १० वाऽप्राणि पला णोः धल एलडाऽ = क06 10108 ३0०१९ वर्धस्व 10 छल [व्टुभाल्पे रालातत वृद्ण्तणड सक्राो6 6 पए ०४ धट 8९०8] (०प्पाप८८ फला फट ६४ = इप्पा> 1 1प्रा€ 1907 धत ख०त्नाल्त्‌ +€ ९०प९ (प्रा एष्टव्ल्वफाट पप एष्ठ्डला [ज = 70४ चा 0०व्‌ह 1908 18 (्०्णडवला8छ्न वप०र्लपला प्र० 118 ए760९८६55० 13 7€०पत्‌ 9 = वृणटडप्ण्ण 6 पाणलप्टा च्णप्टा पठरल्‌ 18 इलया 1०९९6त्‌३ = प्फ़णय धट [ल पल्‌ वप्वृलड्फत्ट 4८६5 णत्‌ प्ट दण€ कहत पावला ॥056 ५8 [४ ९०315 ०{ {ण र्प्--प्‌6 85 ल०णणाणाणदु एष्0णाडा०ाा8 9 इश्पट 6्णाधललः बावत्‌ धल ३९८०४व्‌ द०णदथाप्ाणहु 0131095 एणोप्रठोः पल्‌द४6 ६0 == प्लाह णं पपन पश्टरा पषा 155 इह्टौाणाऽ पाला गणा तत्‌ चट ९०१९ €णण्ञा(प॑९ निष एड = "षट द्रेणद्ड वणते ठ्वाऽ तमपएञत्पे इनौ्वपीट 1 लना धा इ्ल्मात्‌ एष = वृषा एाण्णञनाड§ प्० ०6 1892 त्श १० वाफ्रार्प्मा फठस् ष्ट पष्राडध्पिहत्‌ ६0 इनकार इत्वर फलप्ह ९कृष्तपाल [= प्न णप्राल्लः एवच (० सिन पोर पटलम्‌ ४1९७९ 00\पजाणोऽ छण धा एषञा वत्‌ ए०्णकृष्ठोालणशरठ (क्रक 4 रेष्धा$ 321 ४० 425 © पल इतपा6 @0व€ = पणोलोः वलम ॥0 दरल्छप्णषा प९्०९९> ४४ (गार्लमाऽ 14९९ एष्टा पमाञमिणल्व्‌ 10 उकल्वपट वा = इमनृष्वपट 1४ (नाका 8 115४ सपकठत्राला8 धाप९०त6ते धात 8दोष्वपेट्‌ 9 19४ लाकलाणलय१इ ए९१९३९त्‌ ध0€ ०९९ 0०त<

व्शाहुदपलात धल एठा पणय], 13 आपटे ०णह्‌ 10 ष्पा काप एषा धल इद्वत्रना प्पणएटाऽ धर ९०ह 1882 88 7९०प्‌९7९त्‌ 1४ १९९९३११ 10 ९1९ 8 एणफपधप्र९८ वण चठ इष्व्रगाऽ 6 गत्‌ भणत ४९ परल 00 ईष्ठो 2 धथ्ल 43 कल्माषा एष्य एरलण ॐत 0 सिला11446 वरशिला८९ ४० 1६ लो 18 [रुक ४९ व्णाऽदणा ४८ चा कण्ठय 185 = ल्ट प्प्1.९त्‌ गीं 9 1९९6 ४२6 &८४०९त्‌ ६0 धौ रगेणण€ = 41 ४९ उधणल प्रप्र फए८ कष्ण्ट हषण्ला 2 06 एष्डुप्णणएदु द्व्लोा इ्तप्ठा पणत्‌ तण गं 6 प्ल @०१€ ्टि6९०८९8 ४0 ध४€ ९ए०दलए०पवषाह 8८८०० प्ल = ©०व€ 9 1882 पपन, णद्थ्‌, ६१९३ €ान्‌०३६्त्‌ 18 = इवृपकषा 0786],९08 = ष९6 अट ए68ष््‌९इ = 2. [भद पप्णफलय एप्ञ (क्णण्ऽल्वे एणा इदल्वपल कणो दण्ट एष्टा एण्याछषलतव तण प्ट द.पाल्ड प्ध्वे6 पणवला च्ल वप्वात्मपा 4०63 = र्धदालात९् ९० भोल [कतल गपोच्ड ०150 }४\6© एल्ल दुरह्प 10 उपृष्ार एदनू९ाइ 80 प्€ एष्टा पापु पह ए०ा९ए०फद्ाणहु पणो 8 ९०6 सप्त छा पप्तातछष्ट्त्‌ ४८ तला 80, एला 9० यणणट्पाश्चण्य पल पण्ठड = द्विण्‌ट $प्फत्लपठ कणप्रा एष्टुढपव्‌ = 888 एत पाञत्धा०., 0त्तलः 1 पणार 1, 80 304

पा

1119 णा

< ०2 326 ५०९०

40 41 42 42 44

पुषृलात ए४\९ एष्टा फप्फलयणणड शदलदद००8 छत्‌ एतूक्ण्छः पत्ररतप्दल्त्‌ 11€ फलक @०त्‌€ फक्ालौः प्ट -निार्क्ण्ट उस्वृपपह पाप्पा€५1१1€ वल एरतपौलालऽ --

2 दपण चल्लल्ट

न्‌ 11 -वल्पपप्न ०1९२] 7कृष्ठलयधमण्ट 7 0 50 --षएाएर्पलग्‌ जप्या एवप्ड ठज्प्

8 0 61 --च्जवलण्छ इप्पभा (व (0ष्णड 0 ° (०) भ्रट एकं एकणऽ€ शलाण कपि [प्पाह्ताततमय 21 --०\ ९०६०8 19 3 प्पऽदालछप

21 --हलल०] कण्टः गं प्ष्र्जटः छते ऋतार्क9 हप्मह

एकल ०१ (णद (लला (०प्ण्ट्‌ 1० पक्छर्चदः कपपर

३५ ९०१४8

शा --परछप्णोषम) एण फोटो) 785 ल्ट ०९

40 पलि ललक १० (ठण+ [ ्ाण्तलः कछष्पराद्ट

46 एष्टव्य

47 --१प्९ {08 १० 6 तललाणा९त्‌ एर ६1९ (णप दटटतणणाटु पेल्लल्ट

48 --६९९८पधठाप छवपप्टपे 1 दष ८१९९३

53 दना भलल्ञ॑प्या कणीकः पा दडहटप्०प

5 कपण) 8 (1) 8लव्छत्‌ कफर एण्‌ इषणो 8 (4) -- क्षा €७६ 210 तल॑दणद्रना

00 ऽप 8 (1) ०5 (४) ( (प) भात (४) षण एष 10 अत॑दतीपालणा कणत 8416 ९९९८०११० ०१ वैर्ललट

61 0 91 पः 44 43 4 75 0 38 1९--शटृष्ल्पाौ्ा9 ए१०त्८् 0१ शप 8 (ट) श्याल [गृ तष्ट पण्डः

6१ द्गकाकावाा0 --कर६८ नालः (10 एलका दपदलोणट

6. --९रन्ठणीमा कृषप्पठोढडलः 8 तट

१४ ऽपः § (2) गणसवण्ल वाभपप्णय

8९ (-पा(लकालषतेद

91 ~प एप्ाऽर्९९

92 ध्० 8 {~} -कणणात लोता4१९ह

96 8 § (3) --मकृ४९३) जप, ०ाए,स्‌। ९९८९९

9^ भाला णप कष्लापफका तैल्लल्ट

99 ~-प्पलाम्‌ पल्ष

103 --फए०णलः णा क्रो, प्म 10 वललफााल 258९8 0 18 हटतछत्‌ शभ द्वो 104 0 4३ --गगृटण्‌ दय छप्वनड

10° ष्ण 8 (ट) - भुला कमण जवल एच्छत्‌

88 121 151 --दवपेल्ड 8९6 915० पवर प्पात्तदः पट 1९०्त्‌ 1 णद

8 141 -भपमाषणा सं कृषठतव्वणर एषरषवल्ठ (०द९ १० क्डत्लाभाल्छप्ड कृतरलवफह 8 144 --शकराषटमप०प [गा पल्ञाप्प्रन

8 14. -रर्मजस्सर०६ जमा जस

58 146 {५ 163 4110९१6 6९९०४ कार एल

9 1 1६०6 न्प ज्‌ कृष्ताल्ड 0१८२ कष्फामणाण 4 --दण्टरमा र्ण

0.5 1 -फष्णव्वपाल कय वुल पर्ल १० करवट क१०९ लाम, पणण्ण्ते

३१७०

^ 2 < < ^ =^ 2 0 प्व चण

4 ^ 9 9 ०४

0 6 एव्म गट जम्‌ 5 गदल 35 एल 9 7--प 18 -7म्प्

08 2५ 8 पल्य भदटल्‌ 997 19-श्ट्णषटु भतन लच्ट दय का

90 {> 12 ९1519 ४७९०९ ते छानत्छधछय 9 1* --श्तग्णन्जछड छत्‌ ]प्रतष्णलप ताणाञाजाड

46 4 4

4१ ॥,

~

०३

०6

1

1 ५9

0 16 1 र्म प्राणाणाऽ

0 0711 12 7 7 7 19 -पल्दष्टर

02173१11 + 2) णप (~) 7 3 ऽणो 5 पः 48 पः {09 60 7 ०3 7 56 0 --दप्त्ल्पष्ण

0 ~~ ष्य 94 0 कएलक

0 -3 3 -त्णापृष्णप्णा हण

0 %0 भा एर णर द्वप णर

0 33 4 लस तलात्‌ त्‌ हप्यवा्ष

0 5 ° (व) --ष्टद्त१ना कलत णत [८६१८ 10 8५6 ९8 2 एष्पलि

0 34 --~प्णी3 पलोह {० पाठा६१६€उ पपाफठरदण एषण

0 3 3 1४९९ १० शुुलवत सपकात् इष्य

0 40 7 } -शुषृषित्पाद) ष्ट्लष्ल

04112 कणप] ६6711 22 इप्छा + 33 -गृणष्म णप एद्यएाः३] पल्लप्८३

0 437४1 वे (ष्ण) -ड0€० {णपि गवतड

0 4 45 गलम्‌ {० धट एप्‌ (नपणल

\सप्ल्वपत 7 कच 1 कृष 15 त्‌ (ल एम 16 कृषा 21 गष्तव्धनय

गल ब्राहाः (क्णयड 4९८६ ०णते पट दोषढत॑लाऽ पट वरषा (मपौइ ४९6

१९९ ९९१ एप र्ृल्लार लक्‌ शकृृलातार वत्‌ रकएलदणवाद

7 260 0५०९ 1909

हि 4

1४1 07

(7 17.1.13.

पुपलाठ ४४९९ एष्ट पप््रालणड शोह्टपप्रजाह वपात्‌ शवताप्तणाइ पणतएतप्रतल्त्‌ पर पलक ०९९, कव चल नोन गध्वृपाप्ट गणता क्ल णा एलान --

न्‌ --परणिपतणय वेल्ल

% ल्‌ 11 ---वर्छप्णण) कालभ गदप्ट्लणदपर

0 60 -िणण्पादेन्‌ ठम] एप्त एठप्णैडे

8 0 61 --एिप्ट्डातललप तापकषा ९७०७८ 6कपाड

20 (न) कञ्‌ मद्व का ८५०९ 9१ दाना कपण उपफल्वालषणा

‰] --णणुहनः8 १० [प्ज्ठालैषणा

‰4 - सण कृणत ञः धते पताक 9} 0 इणः

2५ कणः @ण्रलाता एतष्य (तप्णलो ६० प्रजेलः शप्र 4० ००88 2 -पलीप्रमाा ०६ एप कोलो, 98 तत्‌ 8 पल्लल्ट 40 --पभर्बलः सिल्लत्छ ६० (ण्सा+ पाकलः कृणष्ा९८ 46 ---एत्व्छ्‌ष्४ 44 --१०९810118 १० 06 तदह्लाए्त्‌ (णण दल्दप्त्ान पन्लत्ट 48 --6६९८५।१०) ए9प्पे पण एला) ९४९९३ ५3 वाप ण॑ मारप्रर) कषम एसल्टण्यना = 5 (1) शहतत [7050 904 हप 8 (4) पतरः ०४ ततन) (0 शा 8 (1) ०5 (४) (४) (क) भप्त (1) नाण [ह ६0 पवलोलो+ क्त १16 हष्लप्ाका भं पेल्लष्ट

61 0 91 पः 44 45 पः 747५ 0 3९ [ए ष्ट्रपल्णापपक कृषण्वप्ल्ट 6 ७५०१ (2) -~-स्नदपरऽ कृल्‌ तरलो०४ णण

७५ फीवमे+0! --कत१ ५८ भदापप्जा कृत्कतेपाह पतैदतपदपै,

05 कलाप एपालेवन्टः 8 {1६९

43 णो + (2) 79ल्र€ तञपएपयणष

88 --पषहषछाल्स्पल

9\ ~ फषणे16 ४७०१९९३

818 (2) -कपणणर नोल

96 $ 8 (३) भालम्‌ पण णाप पल्त्

9) ~ धोरण तठ कालेपप्णा त€

09 --पाशटप्‌ पत्तदहपीभ्पष

103 76 0 पत (पत 19 वहलयाणापठ 1380९७ का {१८१ हल्ल्णात्‌ पकृतम 104 0 + -०कसम्‌ प्ल, भपपल्तू

10 षप 8 (<) भरम्‌ णा एष्पलः ०१ एलण्व्णत्‌

98 121 131 ~पर = 8९८ ०5० व्रवेटर धण्व्‌हत ह+ 1९प्य = प्ल

141 भरमम काणटन्वणार फाणरयततते (० १० ऋ्णडल्लोकषोल्छणड कृषए९लस्तेकाएर 8 141 ~ षष्छ्मःः णः द्रत

145 (-लर्पणष्टपषलत एषणा कणात्पर

५8 140 40 163 --1)९56 ६९९1०118 ठा९ प्रक

9 1465 णण कृण

02२२ द्वय वप्वाना 2 4 7 1 पिणल ०8

0 8 17 --एण्^त्यप्प्ठ रपट परलय पर्थ५३८ १० ए९व्लु कटतक1९९ च्काणाछ+ ५९ ‡०प्पत्‌

<~ +^ ०9 990 4 72 00

1.711.111.)

9 --फलताष्एऽ कष्णिठ 5 तचल 28 प्रह 0 7 ~प 8 ~र

08 प्ल 26 मः 1 8 भमत नणलफलार

0 9 13 भ्ण ठञप्‌ह ल्ल९७ द्य सवद

01 12 ८15 19 वणल यद्‌ पमृष्लण) 9 19 --श्वरपाडनाक्ाड वात्‌ }एषटुफल६ श्तषह्डजाड

46 4

जी 1 ५2

60

०9

१५

0 10 1 कपपल पापल

00१11 ए? 1. 17 7 19 --पल्लष्ट्स

04173111 7 र~ शप्छष् (2) 7 उ> उण = 7 48 400 7 = " 6 7 १0 --द्टपौालो

0 -~- १3३ ? 6 -र्एभलपालष

0 -3 $ --श्ण्फपुषणयपान्€ त्‌ शपा

0 30 शास एकु जाः पाऽ तार्‌

0 33 7 4 --पल१ लात बाते हूप्यत्पामो

0337 ल्‌ (तै) ~-त्धुल्लनाः (लकय {07 ।€१९९ ६० काल 88 [दप्दा

0 34 ---मा18 पदो 19 पकर्त्टणदुरञ पापफाठष्पण)5 ष्ण

(2 37 2 9 -९2रल 1० अद 0 जयस्य) कय

0 + 1 - गुणप फटष प्ल्ल्लत्ल

041? शफर } ए6 11 > कणप + 7? 33 भुर दाग गाद] वल्यच्ल्ड

0 43 ? 1 तव (क) -श्करप्‌ {मिण गपेलदाड

0 4 4 5 87]<&] १० पट एर (द०प्ण्या

चरत्पणत एक 1 98 1७ (९) एच 18 कणिठ 2। कक्ौाद्ण)

06 प्रहा (पय 46 क्त्‌ काट (षकपलाऽ प्रहा दणप्य8 11९९

0.९ इत एप दटजल्नार कल्पता 7 कते 4पकृलणवार

0 त्र 26८ 0५00८ 1902

।@ १, 89:88

६.

प्र4४ 0? 455 (तष

0094 पहार 4 णो. 0 ताह इद्दा0०५8 0 षषः 0149 4 दण्ट दे णण ष०९०.061८4. चण 0 षद्हाणएड ५१० 4अद्टपफण० 4दाड

409८९०५

§९८१०८४ एदा? 5४०११ ध]ल (्गपपलातलापला इण्‌ लसल

1 2 लीफ्पठणड

2 इष्फ़णपेपा०१1०य एकप 4 इष्ण

4711८810) 9 १16 @०प€ १० ्टस्लापठ @तणत॑8 एष्वपणाकफु [पत्रकलाण्य

7०११०९०} §प3}1 @उप (णपम8

एिष्ञाषृलण८ §२081। 00प् (ठपतड

,,,.३अ, शएप्रऽ वर नप्र,

पा7एाऽ7ला०+ 07 त्ष 60 एाश्ऽ ^) ४8 गएएा64+74. 9 (ण्ण पतः 9] छस्य] उपााउ प्णाटञ ए+ाश्व्‌ 10 <१४ष्ण 11 2८७ 0४वष८व 1 2971० पलत इषया 13 पकाल [गिम }ण्वटफला६ प०६ ९०णलृप्ञ 14 एरपपकणा &3 {9 09 ]एतदु्लप४७

ए1.^+6 07 57५

1 (एणा रणोः इप्ा८इ {० ए6 परप्राल्त्‌

16 615 10 1€ एप्त कलर हणो] पटाः शप्र

17 <प्याड {07 पपका0र876 [णृ इवाप फणि [३१९61०१ १६१९८९०५ द्णणा8

18 18८९ पञ पप0प जग फल 10681 प्प [प्र्डतल्धमा 0०8 ५78 प्रत्तम्‌

[ह )

10 ९४१८5 {०7 व्णप्कलपकमा {0 7००९३ {0 एनार०य्‌ णा ग्०ण्यषाठड

20 छलः कप 1० १८ कणञप्लत्‌ ककदल तुर्थलयत्‌१य७ पष्डात्‌त छत ८७७6 ०१ कण्ण 81188

21 = 0णल्नधाम १० [ण्ततालयजय

22 = एककल ६० रट एष्याऽ लुः पञ 6 प7566६९त्‌ प्न कप ठत

28 गण क०६ एकप मणा ०९४०य 1८5

24 (लपतरः {व्यालः ४व्‌ पवतर)

= ए०रला उ0रला०प @िलाला्‌ एप (ठप्पा ४० पवढणडित ऽप्य

[2.ऽ7तएफाठष छह ऽए 26 = वडा पध्ठप ०१ इण

२५0४

॥॥

अञयषया प्दण्डणाा

ल्प .:

18 19 19

21

2४ 31 33 80 80 86

8

90

9 98

98 110 115 116 11 121

५11

04775

1 ण्यद्‌ अषएभ90+5 + >7 1500४ 2॥ = ईइष्पा्णऽ 1 पल॑लातुश्य 14 २५ इलषप्तल ०१ इप्छय्यड कदल पलंलतञ एष्डाते९३ पथ 8ततलः षणा०९९ १9 दलयपरट्ल जा गध कप्णछणाः 122 30 णलः {० गतेलर कर्त्रर्लङ्‌ कयत्‌ चन 122 21 <प्प्णाछाः$ १० 471655 123 3 एलको णः वल्स्णोः 128 {7८ भट्टा शष् एष्एष 3 पण्तूलफल रत्‌ तल्लाद्ट 123 [+ १५.) ५4 1" 00878 (०७ गश 334 (णण) सतत ९0 १५1१ कहग ०१ {9 ठा ए८२३१००९ लढप्णऽ पलन्ययतल 1328 एषा 1. ष्पा (घा +. 4५. +एए८५१० ४० नतला 13. पील (रप रकल, एर लन + पल्लट्ट 13 ९0१ शव ए\ एत्राल्‌ 78८९६६5 ४५५ ८९८) 3 (रपत एष्‌ रोल) तेल्लष्ल प्छ 1 €डल्टपल्ते 139 ३१ वष {दा पैल्लाष्ट 14. 40 7११ {९८ पेल्लाल्€ {० दण भा अतलः एष्छप्प९€ 144 4} ए?९ परोद पना कृष्एल्लतेपाा३ 10 तटात्‌ 144 4~ एरकसर (ठप 1 हदल्ठणप _ प. ट्त पल्टाष्ले 149 43 = रह्टपएा) 0१ प१९८६८३ 5 €त एर एत (०प्{5 का3८८8 १० पापतो ए! एण ९०९९ १७६. ललात ¶णलनप (लत्णत 18 44 ६९८८११1७ नल्तप्त्टः (५ एर 005 3115६ 1 कल्ल 14 4 हपाल) का वल्लस्ल- पप {०प्टन्प ¶लतानतर 14५ 4 ष्सल्लृष 140 पा हला. 70 छ? षट धा0 8\ त0ष्एक ८, ष्ट एए 47 (प्लत ६० ७५ त८ लाण्परत्‌ एर पष ततप लरल्लपष् = ठल्ला १4. सप तह ६0४ ४.९.८८९ 4 सल पा पर एतवत पर तलाश ८७ श्र" ४८५५. एटा भ्‌ ८३ 4१ ण्स्ट 1~ 4 141 पतु १११\€ 1-6^ एला 71 7 स्ष्८ः716 एठरल म्‌ एतमा १० दमु रल्लपष्मा 1-५ रषं प्प्लालप्‌ ल्प्ल बन 1 ल्लम्‌] एटुषस्ल ९३१२१६ 10 1 पीपर लं सो कण्णृच्छ 1५.

पिः पततत ल्ल

1५4

00>3.7८,,15

> 1 शरद्रऽ7 457 एष्षपाणा0पि $ पत्ऽ६ पपे पराह्णे 6 = (छिणष्याप्ा कप्य छत तेललछौप०ये कलय ददल्तप्र०य १०८२९०१० प्ता 5” &ध्रा। १९०८८ आका त९ 58 लणाा बते एप 5१ लऽ 9 हणपते गाप्ट १५५१४ .५१। १1) 9 एत्णृष्टतर (१४९ १० 6 ठता कप्त शमा परा लल्छप्द्यम १९०९९ 61 = ए७ 91 दद्रपृला 8हप्तपाधप्९ [ष्ण्वपतट 6 इलद्णार कष्णषत तूकफलाणह }ष०ण९ 63 एणाः + &{{862८्द्‌ ९९६८०६०१ वलटह८्ट३ कटम्‌ @०प्प+8 6६ एर११९ हला एण्‌ ९1१९८ 8ध्कलपटप६ 10 ७6 पणत्‌ ५५ 63 एप्स]. ला 8 {1016 066 = इय ग्र एप्प ला 7० फञााणारफट ठप ह्ण्पपम्‌ एप्त) एलण् ०४ एला एप 67 एणकः 0६ व०८्मा (छश्लापपला६ १० पण. प्ण}65 २३ 10 80)९8 1४ ५0 हड्छपर १०० पल्द९९७ {०८ [७९ फला पाणण 0 ा.64210+ 70 (60.६0 08 20, 70 एर ष्८ातप्रद ०९६8 46 ५87 1910१ + श. 70 69 = एणकएा १० एच्ड०दान पणालड {0 दषडतञल्यणदु ६० (गाल्लैछ एतस्लप्म ठह न्क वल्णाप्टञ 69 ष्ण वात्‌ इनाष्वणर १० पए 70 णर्‌ ए८तब्दप्ट वण च्‌.<दठव दर्प @रप्य5 एव्व 71 = (णगाल्लमः वल्टल्वे १७ 06८ हलधट पपालतार ~ ४नाए तपौ पाक 8प्[एतयदह 0० ।९लौ० 0 8६४ एणा" 8०१९ 9 1४० एश 10एवठमि 0? 45588 73 एाण०९्ल्ल्त्‌र €हट्टप०प इणाह्‌ १८ 10 पम॑लणङ्‌ कपणट्त्‌ अकाठयदु पल्लाष्ल ४०प्नड हा 43.68 70 र्णप्रध0१ ०८6 {0 छडल्छण्ण एषा गा 1१6 7 ^ 200 2,65 (0953028 ¶० एए (जप्यः ६७ कपट (णया) 76 = (णपपपाडडातप {0 धक्रज्लः @एप्पा 7 शष्ट प्ष्वृष्ल्ञः 76 (०पप्याञजण्य ४७अए९व्‌ एक [णव्छदुप्‌ एतपप॑ड +

{५ ५/0

185

188 १89 189 390

191 202 208 208 206

213

218

१2 १2 ।, ना >

2९9

44 ५; 2345

॥१,।

02.752

¶ष0110४१

8) 8) €»

50 1

॥;

£)

ओ)

91 2 १4

षे

एष [त ए+प्ाठण ^ (षरि

श्प एर 0 (र्दा वका 60१ पषा प्न? 0 एणान्‌ 0६ ला 15 [र वहा ०८ +एव

12.117

# 8,

173. 81.1.11 3111.

२५१) पय

$एव? 1४ (भ 7ारार8 कत कभ भर 091१5 10769 रत १41४1 1 7

ला शाप्लाद पाड 6

11.811 10

लाह लुहटिकि अषतपतव्तु #$ 00रलप्राल८ ४9 [१८१्८तप८ का त्थता णि [1/1

किणो दत कटि काष03कत्ता धकतु दकम्‌

१८२॥ जा पात १६ नह 8 [ितए४ 19 ९५५४ 11.14.801.

1183. 11.83}. 1..72.1.1111

एतया 8एला+1 11 064 7४, 13111१५१ 4 11

शिणि्लाना (षट 7 2५८१ ८0 96 ८१९0 एकप शएाव8 द्या +का26 70 कणठ भक्वि7९ 1५] पणपश्ा० 14 सषा [71157711 11871 ,, 48: हणा 1 पभय 4 फरव्लय 7१८५ हण] प्व ०८८८ ४४ (णना 0 पाण्‌ काष्ा क{ह्तााल, ठत प्णणलछी मो) पऋफणीः ११८०४ ००४९१ ५.4 117 47765 71100 ठ्लाप्न^ एषा] 15 म्‌ [ष्प्‌ प्प सल्ल 11.111 1 श्यापर्ण पल्ष

[+ +}

(11 27 २.४

1

200

291

2९१ 2९५ 11

28

253

288 293

006

<ला1०९७

[५ १8 ल्ल 0 कोटा कृत एल्ात्‌ हक0 छत प्रामाए चप्रत९८ 205 ०१ ५० पल्ला {० ए९एरप्तस्ल्ते तत पण्तेा्ल्ते 0 लात्छा पदाद्पामयौ) 01 ररील्णह |. +. 1... 207 #77६.+5 05 +एव, लाप 100 स्त्स्छते कृती 209 101 = ईर्प्लणते कृ ता तरलः हष्ण्पान्‌ 30 10. ह्त्णते कृत) 1१ ल्लवण हप्य्‌ड 30 103 णकलः प्तारो (कपा 1० वललपफपा€ 183९३ 0{ {०९४ 309 #11 5 +15 0१ णाऽ 104 ततर पण्य पर1014} भृगृत१ 1८ 310 109 0षलः गपलड 313 106 = प्र8१ (रपा१§ १० 1८० गृ€318 316 ०८. +, 10+ 10५5 दा. 26 70 4९.41.85 107 ए०रद$ +लाशाल (नण 316 105 = ष्एल्स्पपट 6९8) [षप इकृलोष९ १९८१९८३ कूपत्‌ कतूटाड ६141 ५725415 70 वा 16 [भ 60ए +ला. 109 ४४6 97€१18 116 १० स्फ (णाल 111 110 \६भूपट हपष्ल्ला कथ्ष्ष्ल 322 111 एमा णा लला भृकलजाड 335 11 595९8 336 ए^ि ४ा वा ८\1ए४ 427 ए१णति 113 र्धहष्टा^८ १6 771 (दतणप 337 114 एश्पट् भ्य ११५ एलरण्य एदा 8एा^ 7, ९00४8108 एषा. वा@ 70 वप्र 6) पाल (0 116 एत {० जणा (० एतम पराण ठन्ण 356 0 <कषान्डचलर ज्‌ 0०९८ १५ पष्ट एज्ण्यह 356 118 दल्छ्णप्चछ 0 १९८८९८९ एटाणषट उडटटाैपपला 0 ००8६३ 356 118 एण्छणीकनयशत्‌ कलाक ०६ ६० 24७8 (ठप 356 120 = एरण्ड परम सण ६० ठणप्पड चप जया दण्य्‌ पञणृर्ल पप्यऽपरलाणय (1 धरा एए्ा.ष्ञ 121 = छएरिन्ल पणार पा लित इतल्वणड 358 122 एण्यः न्लाकपा पताह @णपाइ 10 शट एणाल्ड 358 123 = (नापन्रण णाल एण्णापाद९इ यम तटा 8 0१९६३ 359 124 (ण्य 1९ उदम पष्ट एण 360

12० एलः णलः खण, (दक्ण्य॑ड ४० फट परल 360

१९, 0५7५7 शष्ठाा१५३ 1१6 = णे ४५१ ]न्ल्‌ चतन्प 12 1 पोह एस पोल + वि 11111111 1१) जन्तौ र्तल्ल {110 ( चतम {० प्य) १५९ {त दता र्दान्‌ > तषु एतरस्त्य मान 15 6्नलाषद पवा पा १८ वत्त 1४९१८ एतत 11 +न [लस भणण 1१1 एषणा] भु] गन पणन 14,,.48.. 91} 1.\५1 ~. 122 प्रलपति दस्तात कतत पि वृन्त गुर्वादि ^ 18 1 प्लस तपौ तत्प 141 भ्त तदो दद्म 0 सतप (1 मुन्ताच्र {ठ पतापु एतत भात पप्रा ६।१| त्त, 14 + 1 स्वान 1) 0 पषीन+ ८१1 ~ 14 1 चत नन तमत्‌ 18111111 11 [तस्यव भ) तात तार 0.१० भवात 1 त्त तण ४१०1५ ९५४१ १0५५ ५१६ {3 [त -०५ {४३ वपकच ( उन 133 [न्ब्ला | 1 [चन्‌ पठ्यत क्ष्णु ९१ चिर १५ १} 1 7.83) 13 (ञि कता ५४१।१ ष् ला [न+ ११२१ |, ^ 1,1.13 1111, 7 0 142 ष्च {१ ५०५ 11७ 01८१ भा 14} 7 ५१५९ ५५१ 11५८०101 स्वाप्त 14 1.0 प्त्ततत 1 ज्पष्षदर 16 = [ प्ष्ललन्युपा कु का 9 -१1१ एत वरा१५४ 147 दणन्तण फा भरार्र्त्ठतण [रष्क प्त्पलाप चस 14५ तोष्य 14१ [तर 10 १06 पृ बतत # ०९ 140 वाष्प {त ५0५ 1४१ 1} तषि ०[ पष्य [कुक्लाष्त{ (न छा १८. \ैप्पत्फपृक्रल्त्दनण [प पड त्र+ उ्पुल+ 1.3 (ललाम कषाचलय 1० कलत [0 वि 191, 1111111 1 पप्तता त्टयाम५ 4५११ 1468 ्लन्म्‌+ 17 एणषपाप्ठकेल्स कालत छा कषुरनात्तु स्त पान्‌ 148 1 तलप्ण्त १० ठन म्‌ तिर 1 वकवम ४य्त्‌ मो कसृन्मात््‌ व्नसल + वाट तषा ऽ0ष्एण 01111111 6.11. [1 पकक 1 णत १५ [वम्र 2. ०्ल (जचद १० दपि भ्तुम०१९ १२०११ केण प्यक एत णत्व ११ व(ल्फपकयम

एत्‌, पड [० प्ण वणः जा ०६११०७६ ७९०६ १७०१८ ०[ ०४५

~ 2 201 2^ 1

५५५५ ~~~ ~~~ ~

५१५१५१९५ ८८

+

३५

~^ ~~~

~ [1

4१ 410 1 *10

ए-३

11 1. 12

२०५ ~<

© ^> ~

6

)

204

एर्वलप्पेउत्री परत्ल्ते प्ण एः ।प्रह्लषर त्त्‌ उत हों तषट वलां लेदढपल्प्‌ कणाप्वल कृत १168 13 जः अहा लतावव्टः पष्प कमपि वमक कणा सोल ¶त्त्‌त्९७७ 13 १० 6 व्ण 07९ कृलन्णा पा हषल तदस्त मा एतेस पा हवाल पपालल्ञ ]6ाप्रलः त्‌ प्रणा) [कातल भा पा पर्कात्‌ रव्णाह्‌ कापी (णण पराम इहा1}.€ ०ण्१ मर ततत्‌ कृवप्णल्ड फलार तुलातक्ह 13 ततृवेल्ते कावप 10 ४९ दफलावृष्प्‌ (०तवृप्ल ता भा िपयहतट छट १८ ला) [क्षापपीऽ वर्दलपवक्षा {ण गदड 0)भत्लाछपर 83 10 एता ]०ातृला छा प्रा13 101074दह 0ए्एष्ा 4 (प7५^ 6१ 1, 11 पप्रौ १० ॥पदृप्ते९ पट जनोल तभ लौीपिवृजीप्रल कृषा कलप 01९ 10 10 इल णत तरत ६९९८१] पताल गणपत ल्प ८७ कलमा 0णाफ़ ल्लवण तुता १० [८ [गपत्‌ लि ९८०९ वकपठर१ए८ एष्णृलष (िभापञ ए\ ०८ 9६5१ €दल्टपठा ववापणडाक0ा 0१ छदा एण्यः (तपा गपला हदृञा११९ (71313 0४९९10१ {० 3 1०१०५९८ षष ९८०८१११९ -10८119 479द कत्व्वलड नृगा १प८८ ९१6 प्प) ७९ एलाऽमा ४४ गटतण्णारल्ते बहला छा एरल्ध्वल ए््०्दण८९्प्‌ 8९०१३ 8९९१।९९ [7०९८९88 0 7्८णट्टापद९प्‌ 8६६०४ णण पारप एरध्वलः 86ा४।८९ 0 ०८९७३ कृट्वा 4 हरय १० ३८९९] 8९११९८८ रफणप्पला६ ६० काष्ट हाते {0 26 पल्वे भव (तपा 007 7 17111 प्प (० ४€ ल्ग्णालयाल्टत्‌ फेभ्पाौ लालः 81४३ 0 णः 111...) 65४८ यु इधाा0ा 8 (णक णः &कलफलय इदरटडलत्‌ ६० इपाकपाठ्णड (णण पक छवः चरटल्पिवकणयं एमा १० शृण पप एलाडठय 240 ४9 गपद्यल्त्‌ ४० शुणृद्छत वय कृल्ष्णः पातर8 गल्यवदयद कम्प ्टनैडा 1.1 प्यक १० 16 लटः 1० इहा ३ञकपटड ०त णा पणा 01870881 सपण {ण शुकल्थाक छं वलल्तम

चा

८५0 416 6 418 +18 ५२० 1 26 426 4३4 ५३4 ३4

५35 4३५ १३० 436 446 45१ 450 458 458

५59 460 ५60 460 463 463 ५63

463 ५64

५64 465 465

405 465 466

११.

५.14};

एप

छधपापाछपर {9 ठतः पलहत एषठत०९९ तरलपालाह ग्लेष्ट्वं णा पा 0१ 388४९ गं हप्र ताः कतमे पाकृणष्डौ वसिनं ४८ ४५ वपल्॑ल्पे 9 कृ7०१५९९ 1115 16०९१

इला११८८ ण्‌ एप्ककाणाड

कतल णा पणार इपपाणला)ड§ {0 8९ष्५यत्ट

[0५९ इलप्णन्ट

५८7९1८6 0, 6९४०1 0.९्परतक्नष

8८1९९ {0 ७८ वर्ललवृ्ोह ४7 कृ^वव्णाा कदे कृणदलालाट्‌ छा [१ कहता

श्लष्ा९८ 07 शद एर शो तेर्दलवेवपतै एषदरत्ते णा, 0४ कएल

#€्।९९ ण) 0दला६ लृषाहटुट इपो{ह {0 एका ०६९१८ कृष्णल

1८६८९ हलाष्९९ ग्रीव 1९ १०6 परालत्पफट वूर्लल्छवत्ना 8 {गपा

एलका कलर्ट्प्‌ १० शह पदृताण्णद ष्य

7०८ सतपा ऊकलः पूरवत१४॥ करतप०८॥ 10 ३ततटृभै, इला १166 ९077901 1 4 ५४५

पावैगङ्ूगपटपय पपणर दापव्‌ फरातपलः 9 कनप्ष्ट

एद्रकप्पातका 75 ८१ कटष्यठहु छिल्लः

भप्०७१११४॥९त्‌ ४९९९1९९

८१६८४ ऽप॑पपीत्व क्थाष्य

पलट कलत पप्रएदप्पल्त्‌ प्ल {म ककृल्काणा९९ 10 1८ [त्प

ेलाष८८ 0१ इतण प्लाट वर्दनदस्द एल्डपत३ कत वप्फष्वालामा जग कषा उपल (णण

भशषप्ल८ पाणः वृ प्ट्सरतटवलकुः ६०३ पात्‌ माटन्नो कपाफठा+ पत्त ए) ८०८१७ एप (वट

एप ०६ (० १० सप्टो। हपक्रपाणा३ 18 861६

छल भ५९ ०, वूर्ललापेक्षद कृपा

पलशते कलार त्ललिपतम्छ पटन्‌ ठप षाड [पतो 9पते 13 7५ एल,

८९५ पा वणल ट्ण पणणण्डो) गाल 19 तरप छा (णप

लाष्०त 0 ला एष्छलार छक्स्ल जा कटाष्५्द 9 एथ्यत४५ तण) 0 1०९१ 1 1

भशाका८९ छप स्णोकलाड

कप कताडजा३ ६० शोकपर एपापिठतेड 18 तेलोपएलत्व्‌ ठत इला [0 ह्टा+१८८

$पषएरपप्प्मा ल्ट णि हप्रपप्फपड

०ष्फषार पव

1. 171 एन््वण एलयतणट ६० 5131० फूल १०८३ उत्‌ ०० स्ततला९९ ए०पा०३ णं श्ण

एभधरणमड 1० 06 हफलय पोष९ एष्टा पालः इयत्‌ एलललः ह्लाद कृषाल्णृष्कड (णाता एषदल्वलाप

एतणप््ठ

१. 11.8.11

ष्णौ चत्छणणलणा 1० ४2 ५४९१६ 31०८० वणन्वष्ुर सए

2५0४८

वप्त च्ल 07 गलम्‌ एएषटञ्पाणुतणड त]क

प्र्वप्ट {० 86 हण

लपक कोल्छवेाणडटड

उधपोपण्ड ८४४ ९००६७

+ 1 476

406

45 482 4९. ५8. ५88 490 4१0 491 492 ११. 9 493 492

4;

1 8

3१८८५ ~ ८१०

(7.

© छा ८०९०

5 2 = ~

[1

(0कव5 28

नै फलणवलएदै ०१ काटभ्वाड हष्यप्णर १० हप्यलत्‌ हदला रप्तलः

0 वा 4.1;

एवपाल्पड १० ल्छाञ्पल्प कामण

पजा हप्ाह

४१ [९९ ६0 ऽपणात्ल फास प्र शपथं 13 पफ्प्ा०९ दर एणृल पोष्य कृपय पतच प्यृप्ल समक

एदलपतग्प प्टाए दवत्‌ [रातर्‌ १० ४८ अणर्क्गर

(णप०१§ हदल्फमय [ठ पपषपम

एल्‌ १० ४८ नृतमो, ल्व

द्विदा [एपातल्त्‌ जप उदुभ्बा०६८ हठप्रातष

प्एल्ल्वपाए छप पतृपु कामण

(णण्टा !१लप्लप१३

1 लप ञ्य

[षएरत्वूपाष जा सप्पा [भप

दुल्ला कष्ण

गणट्ल्वणाट 0) एदोल्तपाद कप

पकलार प्धुल्लमण कृारण६ १०९ 70६ कृल्लप्तह [ललाप (मप्‌ लड्‌ कामत कषण्वप्ला०प वृतटण्कालात ठप फक्त, कामपि श्पल्ड

1६ छटा वृण्टपााला+इ

५१४१९ला६ पी ९8 © वकटपपलय8 710६ 10 08 1085688100 छत कृण ९५५११ 07 1054 पल९०६१९ पञपपाप्टा 8

१०५१५६०९ ०१ हण) 1००1

0त्हापा लप्‌ १० ७९ प्रार्य] ल्व 8पते गस॑णाताल्व्‌

प्वृक्राञडणापकु वैच्ल्णलयौ क7०व्‌प्र८ट्प्‌ फला कृच 86

(्णष्षण्या 171८ इ(नलण्तप्‌ कण्ठ 5८ की

प्ल भला ४४९५ {८६8 ७६ 1९ शृल्ट फ़ कात९वत्त्‌ कलप] १० ७८ शृण्ट८ ५४ एश तेलणणा अ्०ी€ पलपड्‌ एवा 6प्रौमाड ६८६ 0 16 १८ ह्ला पा काते 8श्दपाला १८०४ ०1 8६ फल९७ जा 8९६ ०8 {0प्णतल्द्‌ ता इदुभा ०६६ ा०ण्पत पटक हाणचपत्‌ वर्वदा८ 5४७८१०९८ ९००४३ छणर्ल्वपयर कटय कृणात ताञ कषद कवल भंवलयल ल्वात्त कणर (णप 0 420९7१८८ शु दवाप्ड क्क @०वडदष्दप्८८ 209 वकल 571९8 1० धणलडा तभ पि९त्‌ आप ऽप कणाड वर्लल्छतन्चा+ ४० वणट्ा कपत कणडकटा 31588] 8 पला हणणकरणाड ००६ श्ाएट्ते टएपडल्पृण्छा९€ कोपीह

शपा १० 79 ९०8४8 पलाल पलट कृमा इृणला8 हणाद १० ७८ तपाडूल्त

९५.१५

[५.1

496 506

506 1 607 607 509 509 “10 512 513 513 513 613 514 518 518 618 518 518 519 19 519 519

520 520 591 82 529 52५ 524 9531 531 531

632

532

532 538

10

1.

11 14

1.3.27.

<< * ०१०

१4,

शसि पतु एह {द्ञीि हणा (ठप कक्‌ ग८०।०६ हप ६0 मिट एभपाऽ33] पह पटः९ एभि भील इपाप्ठयऽ व॑पन्तु पडटाणश्ते 3 णः 786 पामाद्ड ६० अ+ 107 वल्ञ हण्यणलाड एएल्ट्वप्ट क्ट गाङ्‌ एनपा यकृलमड षट, उण्णा तेप शलते प्ल ह्रफप्ाऽ 706 तपो शटरते पल), इप्रणच्छलाड इलारट्त्‌ एप ४०६४ १४ वप धरणे 7ए८०८८्वप्९ पछ पर्ठलातद्णय पुएलऽ ०४ 0१ ध्वुन्पालत्‌ ॥लभपणषट शत्‌ ४, शक &०९त्‌ ९१०३८ णा कटणप्ड करता शकृकृलणा रा ८6 कि 0९त्तेप्6 पलार पैसीलछपस कणा एकृकृल्वयड पोल्यष्ट षषटवाञ काभ एकु तूप एणा कलो, कण्ण ए0दल्तपा९ भा ८३७९ छं प्रभा कद्लापदर१९८ ०१ ठट छा प्थमाल 0 हलरलाभ्‌ ककणफीड एए्(वैप्राह ८०३६ प्रमा कलात87९6 ०ाल पणार 0१ इणलाठ वुलह्पतवमा+8 ( ०४७त्वृप्रश्ा९6 एना भप्लातकषा८ट प्क हपिललप, ८२०७९ शका पपौर गवला्द्‌ ४०७ सनुत एलान उशदष्ठ ०१त८ 2८6८७ ट्र कृवा1८ ५९(६५१६६ +अत6 पट्ला९ क0ा{€ 2०2० तटपर 0 १९१९६ ६० ]€ 86 ४७6 फछणः ०६९९ 10 एतम एणा फट + केवापावा10॥ वु वा ठ४ (€ (ष दऽ९ला पाला पदटृलत भूटठमाता8 90 फल्डतााहऽ पाट व्ताफरत्‌ वलाप्ल्त्‌ 0] दञ्‌ एर कव्यते एष्‌ &प्४७५०८९ दर्भपावकाठप ६० 06 कापाला (णद्वृषलारल एप पपर, लव्ह ६० ०ण्डकलाः ष्फ [111 0156८0४ फलाणद्कप्णा) ६३ एतपारपाभाः पध्लप्ण्व११०१९र 10 ४८ इप्रएकै तते (०४६३ ता पशा ०ड(्णा८३ पलपा०्४०१1९8 ४.1, 1 छणल्ततणाड १० वपाल्तणडयठपर 7 मण्डकाः ७९६४०., बडात्‌ट उप्ते प्त) प्राहला००२१०यद्३ दैप्तिधा 1 वारकला पिणद कणा.० धतम प) 4४४४९ 230 इष्टता १० ४९ यल्‌ 0प्वलः ॥० कफलटा 0 धरा पादा एवय ईत श्रवक्‌ वुव्टपाप्रलातड 500१४ वक्टछ्णलणाड 1 प्ठतपर्ज तर्ल्प्पल्पड्‌ 1ण्डश्टनछण छदं वलणफला६१ पटहिप्त्‌ १०यय एाश्व्पफटुऽ कितव 2०1९6 १० कणतप८< पाष पज सण फपल कातल हदय 0प्वल {० गष्डृष्ल०प्‌ श्पल्व त्णृष्ट> एष्लापभैप्ल 0256०१८्य्‌ ष्णात सप, छतत {णर त। कलक एत्य्‌ मोऽकरलाऽ {० टपा कद्‌ प्व 4० कणाद १० प्णछर

८५0

6588

6534 585 8 82० 532

०36 5१४ 11 648 544

644

544 6०4

०५4 5५4 5१५

1

942 1

४७५ 5 1

१५)

1 ~ल ~ ८१० ^~

= ९3 १० "~ >

~ 525 1

[श]

११,,१५.. ११.

4, 1, ¬: २1

4कतातणञ

१४०17८९ 0 कैवाप्ार पप ९५६ १५०११९९ १० कवे तत्रपलं एणा चजाप्ट

011८८ १० कापा {३९१

ए0ण 0१ कपो) 'णार कप्तेदयालोत छा कपृ्रारअणाभर १६५१९४६ 6 हाद

(०५6९ {० [1०वप्<€ १०५॥ाल१९ ©०५४8

कणा भा वभर दका आतचत वारे ठू णतप

0<पप९प१81-इ €प्पेला ९८ 1० षण्वपस्ट्व 8 5१३६ कडा

८८५ पण कृष्णवप्लामप तन्लणफला$

्रिदुल्लाता प्णल्‌ अह छा पराक्वाण519€ वत्टप्कलाड

८पतगास्ट्फला (8 0 तृकटप्पपला ८५ कवष्पाा{6व्‌ परा ट४तद्८९९

पठा एण छपे एणाष्ड सवयस्य लफट आ, एण, रष्त्ण्पऽ कत्‌ प्ूणप्तेड

्ात्कषन्लफल)१§ छा तन्टप््रलणा6 गदोल्ल।लत्‌ 88 1०९१प1. एाट ९९५९१८९

एल्ल्छपपह पवेप्ाटत्‌ भवे वपाक ना पल्लव वर्न्णयला+8

द्णपस प्प नापदा धके वण्लप्फला, ४० पणकृतण्पतेल्त्‌

ल॑प्क ०१ कवप्पात्त्‌ वन पापलपड

(णप पड हटात्‌ [ण 368 कपय १६8 छ्य ८८०३ 0 पठा काला एजप्पड

एणा 10 85 {० तेकटपप्रला+5 शासते १० गणडटा म्‌ ०ए]ल्ल8

0८

०.४१

240

876 816 57 (11 [11 कस 581 581

581 5४2 682 6589

5५3 584 684 5१5 588 85 5850

९८1९१०५ १5७५८९७ वद्‌ 7८0१० इयय 755८ 7 0 070 590९9 क7९तव ५७०१

> © €>" न~

भ~ ८० ~

कपणटु 015 ४८३

1-5५८§ जकर छत्‌ १०८५

कमालानाड वणि पत 1 5ए९ पा 16 दकत्व

(णप कक €्पाप्रल सता८ह छर तेण्टपषला१३ एर्टणा6 वणपाणटट 16पहेड

20५6 (0 दप्ाथाते ऋते का] 6 छप 138९५

0८३10०3 {९६ 07 18 2 ठगहटपत४ 06 ९181९ 1380९६8

(कणः र911.76त्‌ 2६ भद््ट्टपलाप पऽ टप्टतप्रालत्‌ पा ह००द्‌ थक एषठ प०पर८ [प्वदहणटछ

कष्ण ५१ 11711171

एवल 7०६ ३६ एव

410९ लर पथटप्वक्य१+ 8/5 पट एप ४५१५०४९

एकापाट ६० [षण्पण् छचद्छत्ट

छण सषा थापा वठ्‌ 446०7 दवत कु १९७

भधपपाठयड ६0 ददत्‌ 10 (९८ ९८८८९ छव ्०तवप्८€ तच्छपलपाड पु९०७९७ ६१९०३ १० ए६ कृतव 16 (कणत छण अकारण {ठम 6पपणयपः

586 5६9 589 690 “90 591

691

592 89 592 €93

593 ९०4

षा

कपषाड

(8)

११/११.

एश

ईरभार ०१ एव्णलड

ग्य दर८५१९ 0 पप 658

एष्ण्टह्वेणप्ट कटाह प्डपफिलला शेण्या कृते

फए< १९०७६९३ पलत ९१ वटकलत्‌ पट १४७० ००९ कष

शप्प्‌ छो५८८ पत्‌ कृष्ण जं ्टतढ४८८ #9 एर उृ्लफट्ते शप्णपतााड

इप्ाध70004 10 ०१००९ तै०८फणष

ए०फला 10 एवह फृलास्छाः9 एषल्रहण 19 एकक हार लदा ८6 णः फणतप्८९ प्टप्रणलप

$प्णपण०१ पठम शता १८त्‌

धपय 707 शला पयय

एष्णनतण्य कलयत ए१६०९३३ {8 (० एताणि इपपापणााड

1१ पप्र गकृलाऽ क्थलोपापटण फु ८९ काक्का

एएत्ल्पपान साल 18 ८० णृष्म्य

१1०06 कदस्नयलष

(प्प फर ०१ 118 व<ट्गाप हप २8 2607654 9दणष्लाऽ 16 उपा

पक एलार००१ रफफफ०ा९त 10 हए €्यतैन०€ ०९ ०१०९८ वेठटणलप

पालः तलु फञक वतश्कै

90 ०९० 0 णेऽ 10 10 13

एिण्णट्तप्रप्ट फल पपपारड३ करालृलात्‌तत्‌ एप्त हए ल्प्रवला ८6 छव कते०९९ पण्णा

९३8 ६० ४6 छत्व ६० श्प्लात्‌ पा ९८५०० प्णारड+ एर्डतला कथ्‌ चलप पव 18

(0ण्डलुपातन णा पसप को ६० हष (रप्व०९० रोलः एभाहत्‌ (ण

पार 10 स40९5 ८३ ६० भक ६० ए०१५९७ उपणयछपल्पे

ण्ण सषा १.1 1.1

कण्ण पामर हष ६०९ धपते दतुतणको पलभाफष

60818 ०१ वण्णे

206ह्वणा९ [97169 १9२ १० आणक 497 महद्‌

एप्प पष काएदललते णकलशात्‌ लता वप्राऽ 10 ण्तेपतह लत ९९०८९ €६८

0 पभा सलु 5०१ वनयं सदार्याव(यण णु वल्‌

कृष ८० एषण कल्य 8ते वेयलन्य ०१ द्वेद्वे परपे०९९ सा 5८०९1 185९७ ीप68868 ६० हल लनवापफटत्‌ छृलो कणप फ्ण्म दगतरण९ ४९ धमत 10 भुषृल्मनणट ८७८७ लय त०१६१० 9 ए८ प्पलाफा्स्‌ रनूला८ल प्राता इटहठ 138 कयणारफकेयतय कलप लस्तू८९८ १०६ ॥९ल पछ एर यपर ठा छणप्तला०6 फञ्छ़ 06 {०० फोर तरप वृष्टि उत्‌ उञः फञठ 0९ टा चठ दपल्छण्ड छाणिस्लल्ते ६७ छत्‌ माठकल्प्‌ (कप्त लक 09 तलप 0६ उष ९७७९७ कटपणयतदय दरतृलाच पा एपडगृटडान्ा ६६ 0 प्ण

40४

५; 594 5985 598 59४ ०9५ 596

८96 69 596 ष्णा 1 698 098 &99 699 599 5१9

599

(00 100

60१ 001 601

609

60) 605 606

1

608 608 508 09 109 €09 809 609

५१११११११) ९५111

पा

[+ 1 15 कलः १0 वटव] रा9 ९ावला८€ १३ एलगत पणत केणतहट 610 16 1 रलः १० लस्य प१०९७३ पपाल्ताकयल्‌) 610 37 (ठप पठ त्त एषते लदशे 4६९88 611 15 एणकः (कणा १० पाड 911

0 भार 10०41115

1 एठएलः १० शपे 8४ कृप १० ४८ कृष्र्ल्प्‌ एष 80० 011

~ एणकला 10 छत्पेलः 8प१लात३१८० वदृगाल्प {म ८०55 €र्कापापणा 811

3 लाड १० पप्तः 3फिवबप्या होप] ७6 त्णप्कि्व 612

00 कष्वकरलप्ं वकद छत्तर

1 पप्वहल्ण ४८ फएणाण्पफल्वे ७2

~ एणणलः १० ष्ण०प्प८८ } एवेहा फपल एरु ¶ृप१९९ 8 हप८८टक्ण 618

3 बप्वेदप्यल+ 1० 16 8हप९्‌ 613

वप्वहफला६ ^ पमा ७०५८ (ण्या 614

बप्रतहपटा8 ०1 छलः (ठप 8 614

(णपा 51816 113 तल्लजणा